HÅNDTERING AF PERSONDATA

1. Baggrund, formål og omfang. 

1.1. Som led i rekruttering af personale – specialister og ledere til virksomheden selv samt virksomhedens kunder foretager Brightpeople Executive Search & Talent Advisory ApS som dataansvarlig indsamling og behandling af personoplysninger i overensstemmelse med gældende persondataretlige regelsæt. Fra 25. maj 2018 omfatter gruppen af regelsæt tillige Europa-Parlamentets og Rådets forordning af 2016-04-27 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (2016/679). Herefter kaldet ”Forordningen”. 

1.2. Brightpeople Executive Search & Talent Advisory ApS indsamler og behandler som dataansvarlig, jf. Forordningen, Art. 4, nr. 7, personoplysninger, jf. Forordningen, Art. 4, nr. 1, ved hel eller delvis hjælp af automatisk databehandling og anden ikkeautomatisk behandling af personoplysninger, jf. Forordningen, Art. 2, stk. 1. 

2. Processer 

2.1. Brightpeople Executive Search & Talent Advisory ApS behandler personoplysninger i overensstemmelse med Forordningen, Art. 6, stk. 1, litra a. Den registrerede kan til enhver tid tilbagekalde sit samtykke til behandling, hvilket fremgår af fortrolighedserklæringen, som udsendes til den registrerede af Brightpeople Executive Search & Talent Advisory ApS. Oplysningerne opbevares i et tidsrum på 6 måneder, jf. fortrolighedserklæringens ordlyd. 

2.2. Fortrolighedserklæring, jf. forordningens Art. 7, stk. 1 Det følger af Forordningens Art. 7, stk. 1, at den dataansvarlige skal kunne påvise, at den registrerede har givet samtykke til behandling af sine personoplysninger, hvis behandling er baseret på samtykke. Da Brightpeople Executive Search & Talent Advisory ApS som dataansvarlig behandler personoplysninger på baggrund af samtykke fra den registrerede, udsendes en fortrolighedserklæring af den rekrutteringskonsulent, som håndterer lagring og registrering af CV og anden personfølsom information til den registrerede. Fortrolighedserklæringen lagres elektronisk og kan til enhver tid tilbagekaldes af den registrerede, jf. Forordningen, Art. 7, stk. 3. Fortrolighedserklæringen har følgende ordlyd: ”Du har afgivet personoplysninger i forbindelse med rekruttering. I den forbindelse skal du derfor informeres om, hvem der opbevarer dine oplysninger, og hvordan de lagres. 

1) Brightpeople Executive Search & Talent Advisory ApS, CVR 38647431 er dataansvarlig. 

2) Oplysningerne vil alene blive brugt internt i Brightpeople Executive Search & Talent Advisory ApS i forbindelse med rekruttering og besættelse af stillingen, som du har søgt, eller eventuelle andre relevante stillinger, som måtte matche dig i fremtiden. Det vil kun være Brightpeople Executive Search & Talent Advisory ApS, HR-afdeling og rekrutteringsteam samt de personer, der er direkte involveret i rekrutteringen, og de kunder, som du søger en stilling hos, der vil have adgang til oplysningerne. Oplysningerne vil ikke blive delt med andre end de specifikke kunder. Kunden kan tilgå dine oplysninger, fra du meddeler samtykke, indtil stillingen er besat. Kunden kan ikke efter tidspunktet for stillingens besættelse tilgå oplysningerne. 

3) Vi sletter dine oplysninger senest 6 måneder efter dags dato, medmindre du efterfølgende beder om få slettet dine oplysninger før. 

4) Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, vi har registreret om dig, og du kan på ethvert tidspunkt få rettet eller fjernet de fremsendte oplysninger. Såfremt du ønsker at benytte dig af disse muligheder, kan du kontakte Brightpeople på kontakt@brightpeople.dk 

5) Du har ret til at indgive klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger, såfremt du mener, at databeskyttelsesreglerne er overtrådt. Klage kan indgives på www.datatilsynet.dk

I forbindelse med rekrutteringsprocessen tager vi forbehold for at screene internettet, herunder f.eks. LinkedIn, Facebook og lignende sociale medier. Endvidere tager vi forbehold for at kontakte de referencer, som du har opgivet. I den forbindelse vil virksomheden behandle relevante almindelige personoplysninger og eventuelle følsomme oplysninger, hvis de er gjort tilgængelige.

Du har mulighed for klager over vores behandling af personoplysninger om dig til Datatilsynet. Se kontaktoplysninger og mere om klageadgang her: www.datatilsynet.dk

Tak for din tillid.